นางกฤติยาณี อู่เงิน

นางกฤติยาณี อู่เงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 202,081-9987557
อีเมล์: 
nunay1922@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่: 

ตรวจตรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายสารสนเทศ   เพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมาย  บังเกิดผลดี  และเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ