นางกาญจนา คงราช

นางกาญจนา คงราช
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 203,081-7836336
อีเมล์: 
kunaor207@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่: 

ตรวจตรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายการเงิน   เพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมาย  บังเกิดผลดี  และเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ