นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด

นางปัทมาภรณ์ พงษ์เจ็ด
เจ้าหน้าที่การเงิน
ฝ่ายการเงิน
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 106
ปฏิบัติหน้าที่: 

เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท รับฝากเงินฝากและถอนเงินฝากทุกประเภท รับซื้อหุ้น รับชำระหนี้จ่ายเงินสวัสดิการจัดทำรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อจัดส่งสรรพากร จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินฝากประจำ จัดทำทะเบียนคุมสมุดเงินฝาก ใบรับเงิน ใบถอนเงินทุกประเภท