นางพัทธนันท์ มิ่งปรีชา

นางพัทธนันท์ มิ่งปรีชา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ฝ่ายสินเชื่อ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 105,081-9987774
ปฏิบัติหน้าที่: 

ให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ รับคำขอกู้ทุกประเภท วิเคราะห์การให้เงินกู้แก่สมาชิก คำนวณเกษียณบำนาญ จัดพิมพ์สัญญาเงินกู้เพื่อเตรียมให้คณะกรรมการอนุมัติ งานรับจำนองและไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ รวบรวมคำขอกู้พิเศษเพื่อเตรียมออกตรวจหลักทรัพย์