นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์

นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายธุรการ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 205
ปฏิบัติหน้าที่: 

จัดเตรียมวาระการประชุม ประจำเดือน/ประจำปี,จัดทำรายงานประจำเดือน/ประจำปี ,แจ้งมติที่ประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ /ดำเนินการตามมติที่ประชุม- ประสานงานประชุมฝ่ายต่าง