นางสาวธนกมล เวียงหก

นางสาวธนกมล เวียงหก
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ฝ่ายการเงิน
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 207,081-9981116
อีเมล์: 
tanakamon@yahoo.com
ปฏิบัติหน้าที่: 

รับซื้อหุ้นและชำระหนี้โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ , รับเงินสดทุกประเภท / รับรายได้เบ็ดเตล็ด,จ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดทุกประเภท,การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน,เก็บรักษาเงินสดคงเหลือสิ้นวัน,เก็บรักษาเช็ค /ต้นขั้วเช็ค/เอกสารเกี่ยวกับการประกันภัยของสหกรณ์ฯ/ใบเสร็จรับเงิน/ ตั๋วสัญญาใช้เงิน/ใบหุ้น ,จัดทำใบสั่งจ่ายที่เรียกเก็บจากสมาชิกด้วยการหัก ณ ที่จ่าย,ดูแลควบคุมการทำงานในฝ่ายการเงิน