นางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ

นางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การเงิน
ฝ่ายการเงิน
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 107
ปฏิบัติหน้าที่: 

เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท รับฝากเงินฝากและถอนเงินฝากทุกประเภท รับซื้อหุ้น รับชำระหนี้จ่ายเงินสวัสดิการออกใบเสร็จหักกลบชำระหนี้เมื่อสมาชิกขอกู้ใหม่ สรุปยอดจ่ายเงินกู้เข้าบัญชี สรุปยอดจ่ายเงินกู้เป็นเงินสด พิมพ์เช็คจ่ายเงินกู้