นางสาวสุปราณี แสงสุมนต์

นางสาวสุปราณี แสงสุมนต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายธุรการ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 103,081-1357770
ปฏิบัติหน้าที่: 

บันทึกบัญชีและตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจำวัน จัดทำสลิปบัญชี ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชีและเก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชี จัดทำหนังสือยืนยันยอกหุ้น-หนี้ และเงินฝาก ตรวจสอบยอดคงเหลือทะเบียนหุ้น-หนี้ ตรวจสอบยอดเงินฝากคงเหลือกับฝ่ายการเงิน คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของสหกรณ์ จัดทำทะเบียนเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำและควบคุมการจัดซื้อ และเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์