นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม

นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายธุรการ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 103,081-7837788
ปฏิบัติหน้าที่: 
  1. งานประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกหน่วยงาน
  2. งานพิมพ์หนังสือ
  3. งานลงทะเบียนรับหนังสือ
  4. งานเกษียนหนังสือ
  5. จัดส่งวารสารสหกรณ์ฯ และใบเสร็จรับเงินประจำเดือนให้สมาชิกบำนาญ
  6. อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกผู้มาติดต่องาน เช่น เปิดประตู, กดบัตรคิวให้ เป็นต้น
  7. ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์  
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย