นางอัญชลี กันทะจักร

นางอัญชลี กันทะจักร
เจ้าหน้าที่การเงิน
ฝ่ายการเงิน
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 107
ปฏิบัติหน้าที่: 

เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท รับฝากเงินฝากและถอนเงินฝากทุกประเภท รับซื้อหุ้น รับชำระหนี้ จ่ายเงินสวัสดิการ เปลี่ยนแปลงการชำระหุ้นแลหนี้ เปลี่ยนแปลงการโอนย้ายสังกัด งดการส่งหุ้น หนี้ เงินฝาก ของสมาชิกที่เสียชีวิต