นางแสงเดือน สายตรง

นางแสงเดือน สายตรง
คนงาน
ฝ่ายธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่: 

จัดเตรียมห้องประชุม รับรองสมาชิกและแขกสหกรณ์