นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร

นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 201,081-9981113
อีเมล์: 
jsangtian@hotmail.com
ปฏิบัติหน้าที่: 

จัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เลขานุการและเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ ตลอดจนตรวจตรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเพื่อให้งานสหกรณ์ดำเนินตามเป้าหมาย บังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ