นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว

นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 303,081-7838080
อีเมล์: 
boem.ptscoop@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่: 
 • ดูแล/ซ่อมแซมซอฟต์แวร์
 • จัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ
 • พัฒนา/ดูแล/ปรับแต่ง เว็บไซต์ให้ตรงกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ
 • ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ
 • กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบงานสหกรณ์ฯ ของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบงานสหกรณ์ฯ
 • จัดทำรายละเอียดรายตัวเกี่ยวกับหุ้น-หนี้ของสมาชิกทุกเดือน
 • ดูแลงานการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสารสนเทศระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
 • ตรวจสอบข้อมูลหุ้น-หนี้ และเปรียบเทียบกับฝ่ายบัญชี
 • จัดทำปันผล – เฉลี่ยคืน
 • ประมวลผลและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของทุกหน่วยงาน
 • จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของสมาชิก
 • จัดส่งใบแจ้งหนี้และใบเสร็จไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
 • ประมวลผลและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของกรมบัญชีกลางทุกหน่วย
 • พิมพ์งบหน้าสรุปการแจ้งหนี้ทุกประเภท
 • ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบงานสนับสนุนตามภารกิจงานของสหกรณ์ 
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย