นายนพดล สายตรง

นายนพดล สายตรง
เจ้าหน้าที่การเงิน
ฝ่ายการเงิน
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 106
ปฏิบัติหน้าที่: 

เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท รับฝากเงินฝากและถอนเงินฝากทุกประเภท รับซื้อหุ้น รับชำระหนี้จ่ายเงินสวัสดิการและจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการทุกประเภท เก็บค่าเช่าสถานที่ จัดทำบันทึกการทำงานล่วงเวลา จัดทำรายละเอียดนำส่งเงินประกันสัมคมของเจ้าหน้าที่ แจ้งยอดหักเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย