นายปุณณวิช โลหะ

นายปุณณวิช โลหะ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ฝ่ายสินเชื่อ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 104,081-7645656
ปฏิบัติหน้าที่: 

ให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ รับคำขอกู้ทุกประเภท วิเคราะห์การให้เงินกู้แก่สมาชิก คำนวณเกษียณบำนาญ จัดพิมพ์สัญญาเงินกู้เพื่อเตรียมให้คณะกรรมการอนุมัติ งานรับจำนองและไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ จัดทำหนังสือรับรองดอกเบี้ย งานประกันสินเชื่อทุกประเภท