นายมล มะทะ

นายมล มะทะ
นักการภารโรง
ฝ่ายธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่: 

ดูแลรักษาทำความสะอาดทรัพย์สินของสหกรณ์ ดูแลตัดแต่งต้นไม้และสนามหญ้า