นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช

นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช
เจ้าหน้าที่ขับรถ
ฝ่ายธุรการ
เบอร์ติดต่อ: 
081-9984446
ปฏิบัติหน้าที่: 

ควบคุมดูแลการใช้พาหนะทุกชนิดของสหกรณ์ฯและรักษาความสะอาดให้พร้อมใช้งานทุกเมื่อ