นายวินัย นาแก้ว

นายวินัย นาแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
ฝ่ายการเงิน
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 106,081-7645544
ปฏิบัติหน้าที่: 

เปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท รับฝากเงินฝากและถอนเงินฝากทุกประเภท รับซื้อหุ้น รับชำระหนี้ จ่ายเงินสวัสดิการ เบิกเงินสดจากธนาคาร ประสานงานติดต่อกับสถาบันการเงิน บังคับคดี ฝากเงินสนคืนธนาคาร รวบรวมและเก็บรักษาต้นขั้วเช็ค รับเช็คชำระหนี้จากทุกหน่วยงาน