นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล

นายเจริญ สมศักดิ์ตระกูล
กรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ: 
081-7244407