ว่าที่ ร.ต.บวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา

ว่าที่ ร.ต.บวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 303,081-7838080
อีเมล์: 
bwihok@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่: 

ออกแบบและพัตนาโปรแกรมระบบงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ, ดูแล/ซ่อมแซม/รักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ, ดูแลโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ และช่วยเหลือแนะนำเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน, ดูแลจัดการระบบเครือข่ายทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบอินทราเน็ต, ดูแลระบบสัญญาณเตือนภัย, ดูแลระบบงานประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ฯ, ดูแลระบบงาน ATM Online