ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ในชื่อรุ่น "ครบรอบ 54 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. สหกรณ์ฯ เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ บุคคลทั่วไป และสหกรณ์อื่นทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
  2. กำหนดวงเงิน ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย ตามภาพประกอบ
  3. ผู้ที่มีความประสงค์ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน สามารถซื้อได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่น้อยกว่าฉบับละ 50,000 บาท
  4. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลาฝาก
  5. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึงเดือน ถอนได้โดยไม่ได้รับดอกเบี้ย
  6. ตั๋ว สัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาการฝาก ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงกำหนดไถ่ถอน สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
  7. สหกรณ์ฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ ยกเว้น กรณีที่สหกรณ์อื่นเป็นผู้ซื้อ