เงินฝากออมทรัพย์คืนความสุขสมาชิกเกษียณ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์คืนความสุขสมาชิกเกษียณ เพื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2557 โดยมีเงือนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

  1. สำหรับสมาชิกที่เกษียณในปี 2557
  2. ระยะเวลาฝาก 8 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย 4.25 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
  3. เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 57 - 12 ธันวาคม 57
  4. สมาชิกต้องเปิดบัญชีใหม่ วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป สามารถฝากเพิ่มได้
  5. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลา
  6. สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ คู่โอนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามโครงการนี้
  7. กรณีถอนก่อนกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ
  8. เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขต้องปิดบัญชี