เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง (สมาชิกสมทบ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ชื่อ โครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง โดยมีเงื่อนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

  1. กำหนดยอดเงินฝากอัตราดอกเบี้ย 4.25%-4.55% ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี
  2. เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 57 เป็นต้นไป
  3. สมาชิกสมทบต้องเปิดบัญชีใหม่ครั้งแรกด้วยเงินสด ขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  4. สมาชิกสมทบต้องฝากเป็นประจำติดต่อกันทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
  5. สมาชิกสมทบต้องฝากให้ครบ 24 เดือน
  6. สมาชิกสมทบต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน
  7. สมาชิกสมทบต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอน หรือนำเงินมาฝากด้วยตนเองเพื่อให้สหกรณ์ฯ หักเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง
  8. เมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไข ต้องปิดบัญชี หากสมาชิกสมทบไม่มาดำเนินการ สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีอัตโนมัติ
  9. สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนดตามเงื่อนไข
  10. กรณีสมาชิกสมทบถอนเงินฝากก่อนกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ และเสียภาษี 15%