โครงการ เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.

โครงการ เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.

มีข้อกำหนด  เงื่อนไขดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การให้เงินกู้ - เพื่อชำระหนี้กองทุน กบข. และแบ่งเบาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ที่ออกจากสมาชิก กบข.
 2. เงื่อนไขการให้เงินกู้
  2.1    เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักประกัน เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือหลักประกันอื่นตามที่สหกรณ์กำหนด และมีผลคุ้มครอง
  2.2    เป็นข้าราชการบำนาญที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ กบข. และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับเงินเดือนบำนาญเพิ่มขึ้นเมื่อชำระแล้ว และปัจจุบันรับเงินบำนาญจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่
  2.3    ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมาชิก ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้กับสหกรณ์ ตามรายชื่อที่สหกรณ์แจ้งเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
  2.4    ต้องมีเงินงวดชำระหนี้รวมกันต้องไม่เกิน ร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน
 3. จำนวนเงินให้กู้
  3.1    กู้ได้ไม่เกินข้อมูลจากฐานข้อมูล กบข. และกรมบัญชีกลางที่ต้องชำระคืนแก่ราชการ ยกเว้นสมาชิกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
  3.2    กู้ได้ในวงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท  และจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ กบข. บวกการฝากเพิ่ม ตามเงื่อนไข
 4. การชำระหนี้เงินกู้ ให้ชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 120 งวด      แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี
 5. หลักประกันเงินกู้  มีสมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน หากกู้เงินเกิน 500,000.00  บาท  มีสมาชิก           ผู้ค้ำประกัน 2 คน  และสมาชิกที่กู้เงินเกินกว่าหลักประกันที่มีอยู่ ให้ทำประกันจนเต็มวงเงินกู้นั้น
 6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
 7. ค่าหุ้น สมาชิกที่มีค่าหุ้นไม่ถึง  15 % ของสิทธิ์กู้ ให้ซื้อหุ้นโดยการเปิดเป็นบัญชีเงินฝากประจำ          อย่างน้อย 1 ปี หรือจนกว่าจะมีค่าหุ้นครบ 15 % ของเงินกู้โครงการนี้ จึงสามารถถอนได้
 8. การจ่ายเงินกู้  จ่ายเป็นเช็ค สั่งจ่ายตรงแก่ผู้รับชำระคืนกองทุน  กบข.
 9. เอกสารประกอบอื่น ๆ
  9.1  คำขอกู้
  9.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
  9.3  สำเนาใบรับแบบแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิในบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  ที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้เป็นหลักฐาน (แบบ บ.3)
 10. เงื่อนไขอื่น
  10.1  การพิจารณาให้กู้เงินพิเศษเพื่อสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข. ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
  10.2   ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
 11. ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่ วันที่  1 เมษายน 2558 - 15 มิถุนายน 2558