โครงการ เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อเพิ่มสุขมวลสมาชิก

โครงการ เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อเพิ่มสุขมวลสมาชิก
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อเพิ่มสุขมวลสมาชิกโดยให้มีข้อกำหนด  เงื่อนไขดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การให้เงินกู้ - เพื่อช่วยแก้ปัญหา และแบ่งเบาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ที่ออกจากการเป็นสมาชิก กบข.
 2. เงื่อนไขการให้เงินกู้
  2.1    เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักประกัน เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือประกันชีวิตกลุ่มหลักหรือหลักประกันอื่นตามที่สหกรณ์กำหนด และมีผลคุ้มครอง
  2.2    เป็นข้าราชการที่ได้รับผลประโยชน์คืนจากกองทุน กบข. และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเมื่อชำระแล้ว และปัจจุบันรับเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่
  2.3    ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมาชิก ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้กับสหกรณ์
 3. จำนวนเงินให้กู้   ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ได้รับคืนจากฐานข้อมูล กบข.
 4. การชำระหนี้เงินกู้
  4.1. ชำระเงินต้น เมื่อได้รับผลประโยชน์คืนจากฐานข้อมูล กบข. ทั้งหมด และยินยอมให้สหกรณ์ฯ อายัดเงินฝากธนาคารจากบัญชีที่ได้รับผลประโยชน์คืน
  4.2. ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จากบัญชีเงินฝากจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558  โดยหักจากยอดเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว เพื่อหักชำระดอกเบี้ยรายเดือนและหัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
 5. หลักประกันเงินกู้  มีสมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
 6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
 7. ค่าหุ้น สมาชิกที่มีค่าหุ้นไม่ถึง  15 % ของสิทธิ์กู้ ให้ซื้อหุ้นโดยการเปิดเป็นบัญชีเงินฝากประจำ อย่างน้อย 1 ปี หรือ จนกว่าจะมีค่าหุ้นครบ 15 % ของเงินกู้โครงการนี้ จึงสามารถถอนได้
 8. การจ่ายเงินกู้  ผ่านบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
 9. เอกสารประกอบอื่น ๆ
  9.1 คำขอกู้
  9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  9.3 สำเนาเอกสารแสดงการยืนยันว่า ได้รับเงินคืนจากกองทุน กบข.ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
  9.4 หนังสือยินยอมให้ระงับการเบิกถอนเงิน
  9.5 สำเนาเอกสารแสดงยืนยันการรับเงินจากกองทุน กบข. ผ่านบัญชีธนาคาร
  9.6 สำเนาเอกสาร ข.2 ,ข.3  หรือ บ.2 ,บ.3
 10. เงื่อนไขอื่น
  10.1  การพิจารณาให้เงินกู้พิเศษโครงการเพื่อเพิ่มสุขมวลสมาชิก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
  10.2  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
 11. ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่ วันที่  1 พฤษภาคม 2558 -  30 กันยายน 2558