ผลิตภัณฑ์

โครงการ เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.

โครงการ เงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการชำระคืนกองทุน กบข.

มีข้อกำหนด  เงื่อนไขดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง (สมาชิกสมทบ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ชื่อ โครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง โดยมีเงื่อนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ในชื่อรุ่น "ครบรอบ 54 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น ในชื่อรุ่น "ครบรอบ 54 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์คืนความสุขสมาชิกเกษียณ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์คืนความสุขสมาชิกเกษียณ เพื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการปี 2557 โดยมีเงือนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ชื่อ โครงการออมทรัพย์สะสมรายเดือนมั่งคั่ง โดยมีเงื่อนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสมาชิกระยะสั้น 6 เดือน และ 9 เดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสมาชิกระยะสั้น 6 เดือน และ 9 เดือน มีเงื่อนไขการฝากและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้