บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ระเบียบสหกรณ์

เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ระเบียบว่าด้วยหุ้น 724 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 417 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 472 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 321 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 415 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 300 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 994 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 316 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 514 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด 369 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก 427 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพ 540 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 301 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคม 309 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ 374 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก 312 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือโสด 303 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยสมาชิก 754 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 947 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตร 405 ครั้ง

Pages