บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ระเบียบสหกรณ์

เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ระเบียบว่าด้วยหุ้น 805 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 445 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 496 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 351 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 431 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 324 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 1,029 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 338 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 534 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด 390 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก 447 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพ 566 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 324 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคม 335 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ 404 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก 331 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือโสด 324 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยสมาชิก 826 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 1,024 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตร 425 ครั้ง

Pages