บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ระเบียบสหกรณ์

เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ระเบียบว่าด้วยหุ้น 654 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 398 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 444 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 302 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 401 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 279 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 950 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 290 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 491 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด 349 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อใช้จ่ายเป็นทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก 410 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพ 521 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 284 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคม 284 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ 355 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก 295 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือโสด 284 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยสมาชิก 687 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ 875 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตร 386 ครั้ง

Pages