ระเบียบสหกรณ์

เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ระเบียบว่าด้วยการประกันชีวิตสมาชิก 300 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการประกันชีวิตครอบครัวสมาชิก 276 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก 289 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 397 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง 334 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ทำประโยชน์แก่สหกรณ์ 255 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการ 241 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยอนุกรรมการ 517 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการ 303 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ 237 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 304 ครั้ง
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 467 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 381 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ 225 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยค่าตรวจสุขภาพประจำปี 240 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดทำการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 232 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 658 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการใช้และบำรุงรักษารถของสหกรณ์ 267 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 620 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุม 368 ครั้ง

Pages