ระเบียบสหกรณ์

เอกสาร เข้าอ่านแล้ว
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการการศึกษาสมาชิก 245 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่สหกรณ์ 296 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการเกษียณอายุก่อนกำหนดของเจ้าหน้าที่ 273 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร 219 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนน 262 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 777 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 488 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัยด้านIT 311 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 268 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการฝากเงินสหกรณ์อื่น 236 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระสหกรณ์ 176 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 605 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย 118 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสะสมสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 144 ครั้ง

Pages