เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ 054-511777 ต่อ 201,081-9981113
นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการ 054-511777 ต่อ 203,081-7836336
นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ 054-511777 ต่อ 202,081-9987557
ฝ่ายสินเชื่อ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายธีรนนท์ ไข่แก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 054-511777 ต่อ 204,081-1357774
นายจักรพันธ์ ตันมา เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 054-511777 ต่อ 104,081-9987774
นายปุณณวิช โลหะ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 054-511777 ต่อ 104,081-7645656
นางพัทธนันท์ มิ่งปรีชา เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 054-511777 ต่อ 105,081-9987774
ฝ่ายธุรการ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายอภิชาติ ประเทศรัตน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ 054-511777 ต่อ 103,081-9987772
นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 054-511777 ต่อ 205
นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ 054-511777 ต่อ 103,081-7837788
นางสาวสุปราณี แสงสุมนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 054-511777 ต่อ 103,081-1357770
นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช เจ้าหน้าที่ขับรถ 081-9984446
นายมล มะทะ นักการภารโรง
นางแสงเดือน สายตรง คนงาน
ฝ่ายการเงิน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นางสาวธนกมล เวียงหก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 054-511777 ต่อ 207,081-9981116
นางอัญชลี กันทะจักร เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 107
นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 106
นางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 107
นายนพดล สายตรง เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 106
นายวินัย นาแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 106,081-7645544
ฝ่ายสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
ว่าที่ ร.ต.บวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 054-511777 ต่อ 303,081-7838080
นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 054-511777 ต่อ 303,081-7838080