บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นางแสงเทียน เจริญกิจหัตถกร ผู้จัดการ 054-511777 ต่อ 201,081-9981113
นางกาญจนา คงราช ผู้ช่วยผู้จัดการ 054-511777 ต่อ 203
นางกฤติยาณี อู่เงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ 054-511777 ต่อ 202
ฝ่ายสินเชื่อ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายธีรนนท์ ไข่แก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 054-511777 ต่อ 204
นางพัทธนันท์ มิ่งปรีชา เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 054-511777 ต่อ 105
นายจักรพันธ์ ตันมา เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 054-511777 ต่อ 104
นายปุณณวิช โลหะ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 054-511777 ต่อ 104
ฝ่ายธุรการ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายอภิชาติ ประเทศรัตน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ 054-511777 ต่อ 103
นางสาวกรองกาญจน์ ประภัสสรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 054-511777 ต่อ 205
นางสาวอุบลรัตน์ แดงงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ 054-511777 ต่อ 103
นางสาวสุปราณี แสงสุมนต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 054-511777 ต่อ 103
นายวราฤทธิ์ ฤทธิ์เดช เจ้าหน้าที่ขับรถ
นายมล มะทะ นักการภารโรง
นางแสงเดือน สายตรง คนงาน
ฝ่ายการเงิน
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นางสาวธนกมล เวียงหก หัวหน้าฝ่ายการเงิน 054-511777 ต่อ 207,081-9981116
นายวินัย นาแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 106
นางอัญชลี กันทะจักร เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 107
นางปัทมาภรณ์ หงษ์เจ็ด เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 106
นางสาวรัชดาวัลย์ เบ็ญจสุวรรณ เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 107
นายนพดล สายตรง เจ้าหน้าที่การเงิน 054-511777 ต่อ 106
ฝ่ายสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 054-511777 ต่อ 208
ว่าที่ ร.ต.บวรวิทย์ พงษ์รัตนปรีชา เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 054-511777 ต่อ 208