บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้ง

เรื่อง ขอเชิญสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557 ประชุม

ตามที่สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2557 นั้น ทางสหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสาชิกเข้าร่วมป

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จากเดิมร้อยละ  5.50  บาทต่อปี  เป็นร้อยละ  

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและที่จอดรถยนต์  วงเงินงบประมาณ  900,000.00  บ

Pages

Subscribe to RSS - ประกาศสหกรณ์