บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

คัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น  ในโอกาสครบรอง 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คำขอกู้แบบใหม่

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข คำขอกู้เงิน หนังสือสัญญาเงินกู้,สัญญาค้ำประกันเงินกู้ เพื่อใ

ประกาศ เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ปี 57 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม 58 และกำหนดการนำเงินปันผล-เฉ

ประกาศ เรื่อง การงดบริการรับ-จ่ายเงิน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย.57 มีมติให้งดบริการรับ-จ่ายเงิน ดังนี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการสรรหาบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ใน

Pages

Subscribe to RSS - ประกาศสหกรณ์