ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะดำเนินการสรรหาบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ใน

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้ง

เรื่อง ขอเชิญสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557 ประชุม

ตามที่สมาชิกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2557 นั้น ทางสหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญสาชิกเข้าร่วมป

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  จากเดิมร้อยละ  5.50  บาทต่อปี  เป็นร้อยละ  

Pages

Subscribe to RSS - ประกาศสหกรณ์