ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ประกาศเกณฑ์การให้เงินกู้ 2559

สหกรณ์อออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้พิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก และให้เป็นไปด้ว

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สินเชื

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้

Pages

Subscribe to RSS - ประกาศสหกรณ์