การใช้กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เจ้าของผลงาน: 
นางสาวสายฝน กาทองทุ่ง
เผยแพร่ผลงานปี: 
2557

 

รายงานผลการใช้กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

รายงานผลการใช้กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมคำคล้องจองพื้นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถในการพูดด้วยกิจกรรมคำคล้องจองพื้นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ (3)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมด้วยกิจกรรมคำคล้องจองพื้นฐาน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านวังเลียง  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต  2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2557   จำนวน  15  คน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 15  สัปดาห์  มีการประเมินความสามารถในการพูดก่อนการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม 15 สัปดาห์และการประเมินความสามารถในการพูดหลังการจัดกิจกรรม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  กิจกรรมคำคล้องจองคำพื้นฐาน และแบบประเมินความสามารถในการพูด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละ (Percentage)

ไฟล์ผลงาน: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon บทคัดย่อ.doc35.5 KB